ΕΡΕΥΝΑ: Πρόθεση & τάσεις ψήφου της ΛΟΑΤKI+ κοινότητας

—-English Text Follows——-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ:

Πρόθεση & τάσεις ψήφου της ΛΟΑΤΙΚ+ κοινότητας

Η Δρ. Νάγια Καμένου, Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με την Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου, εκπονεί ερωτηματολόγια σχετικά με την πρόθεση και τις τάσεις ψήφου της ΛΟΑΤΙΚ+ κοινότητας, εν όψει των βουλευτικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις 30 Μαΐου 2021.

Η εκπόνηση των ερωτηματολογίων θα γίνει σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο θα ολοκληρωθεί πριν τις βουλευτικές εκλογές και το δεύτερο στάδιο θα ολοκληρωθεί μετά τις βουλευτικές εκλογές.

Τα αποτελέσματα θα παραγάγουν καινούργια γνώση σχετικά με τις πολιτικές ανάγκες και προτεραιότητες της ΛΟΑΤΙΚ+ κοινότητας. Επίσης, τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για άσκηση πολιτικής πίεσης. Συνεπώς, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από την ΛΟΑΤΙΚ+ κοινότητα είναι μείζονος σημασίας.

Η προθεσμία συμπλήρωσης του παρόντος ( 1ου) ερωτηματολογίου είναι: ΣΑΒΒΑΤΟ, 29 ΜΑΪΟΥ 2021. Το ερωτηματολόγιο θέλει περίπου 12-15 λεπτά για να συμπληρωθεί. Είναι απολύτως ανώνυμο, δεν θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση των ατόμων που θα το συμπληρώσουν, και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στα ελληνικά και στα αγγλικά. Παρακαλώ συμπληρώστε στη γλώσσα με την οποία αισθάνεστε πιο άνετα. Εντούτοις, παρακαλούμε θερμά όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο μόνο σε μία γλώσσα (ελληνικά ή αγγλικά).

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας.

 

Ερωτηματολόγιο στα ελληνικά

Ερωτηματολόγιο στα αγγλικά

 

——-

 

RESEARCH PARTICIPATION INVITATION:

Vote intention and voting trends of the LGBTIQ+ community

In view of the parliamentary elections on 30 May 2021, Dr Nayia Kamenou, Lecturer in the Department of Social and Political Sciences at the University of Cyprus, is conducting questionnaires on the vote intention and voting trends of the LGBTIQ+ community, in collaboration with Accept LGBTI Cyprus.

The conduction of the questionnaires will take place in two stages. Τhe first stage will take place before the parliamentary elections, and the second stage will take place after the parliamentary elections.

The results will produce new knowledge in relation to the political needs and priorities of the LGBTIQ+ community. The results will also be used to exert political pressure. Therefore, the completion of the questionnaires by the LGBTIQ+ community is of major importance.

The deadline for completing this (1st) questionnaire is: SATURDAY, 29 MAY 2021. It takes about 12-15 minutes to complete the questionnaire. The questionnaire is completely anonymous, it will not be possible to identify the people who will complete it, and all information provided by the respondents will be kept completely confidential.

The questionnaire is available in Greek and English. Please complete the questionnaire in the language you feel most comfortable with. However, please fill out the questionnaire in one language only (Greek or English).

Thank you very much for your participation.

 

Questionnaire in Greek

Questionnaire in English