Συνελεύσεις/ Meetings 2020

—————GR* ————-

Αγαπητά μέλη,

Με βάση τους κανονισμούς του Εφόρου Σωματείου ζητούνται οι πιο κάτω πρόσθετες πληροφορίες από τα μέλη μας: Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Ταυτότητας, Ημερομηνία Γέννησης, Διεύθυνση, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Τηλέφωνο τόσο για επικαιροποιημένο μητρώο μελών καθώς και για την σωστή τήρηση των παρουσιών στην Γενική Συνέλευση [N.104(I)/2017 Άρθρο 18(5) & Άρθρο 22 για φόρμες Σ8 και Σ6 αντίστοιχα]. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή yellow slip μπροστά πίσω για σκοπούς ταυτοποίησης (μέσω email ΜΟΝΟ στο [email protected]) καθώς επίσης παρακαλούμε να συμπληρωθεί το πιο κάτω έντυπο.

Aίτηση Συμμετοχής Συνελεύσεων Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου 2020:
https://forms.gle/52jZZqWgVvEvwbQQ7

Data Consent Form (ελληνικά) ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ &ΕΚΛΟΓΙΚΗ&ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.docx

Επίσης για την διευκόλυνση της διαδικασίας των Συνελεύσεων παρακαλούμε όπως έχετε τακτοποιήσει προηγουμένως την συνδρομή σας μέσω των πιο κάτω τρόπων:
Για τα μέλη τα οποία δεν γνωρίζουν αν έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους μέχρι και το 2020 συμπεριλαμβανομένου μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικός με τον αριθμό: 99666883 ώστε να ενημερωθούν για το ποσό των οφειλών τους και για τον αριθμό μέλους τους.

Τρόποι για εξόφληση των οφειλών είναι οι εξής :
1ος : Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της οργάνωσης στην Τράπεζα Κύπρου με όνομα λογαριασμού ACCEPT LGBTI CYPRUS με αριθμό 357003346779 όπου στην περιγραφή πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός μέλους.
2ος : Με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό της οργάνωσης με IBAN: CY89002001950000357003346779 SWIFT/BIC: BCYPCY2N και στην περιγραφή να γραφτεί ο αριθμός μέλους.
3ος : Μέσω της ιστοσελίδας της οργάνωσης www.accept.cy στην καρτέλα ‘Στήριξε’ όπου επιλέγεται πληρωμή με PayPal ή με κάρτα συμπληρώνοντας το ορθό ποσό των οφειλών σας.

Για όλους τους προαναφερθέντες τρόπους επιβάλλεται η αποστολή της απόδειξης πληρωμής στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]. Όλα τα μέλη που θα ανανεώσουν μέχρι το Σάββατο 19/12/2020 η ώρα 18:00  θα λάβετε στοιχεία για την Ετήσια Γενική Συνέλευση και την Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση καθώς και τις προτεινόμενες καταστατικές αλλαγές αλλά και τον σύνδεσμο συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και στην Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Eνημερώνουμε ότι η τελευταία ημέρα ανανέωσης και επικύρωσης μελών είναι η 19η Δεκεμβρίου η ώρα 18:00.
Ως επιπρόσθετο μέτρο διευκόλυνσης των μελών της για την διαδικασία ανανέωσης εγγραφών, το ερχόμενο Σάββατο 19/12/2020 στην Πολύχρωμη Στέγη, Νικοδήμου Μυλωνά 14, 1070, Λευκωσία , ο ταμίας της οργάνωσης και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα βρίσκονται από τις 9:30 μέχρι τις 16:00 όπου μπορεί να γίνει η πληρωμή για τις ανανεώσεις των μελών. Υπενθυμίζουμε ότι κατά την διαδικασία ανανέωσης εγγραφής μελών με φυσική παρουσία επιβάλλεται η χρήση μάσκας και η  τήρηση όλων των μέτρων κατά της πανδημίας COVID-19 καθώς και η προσκόμιση πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή yellow slip, για επικαιροποίηση στοιχείων όπως προνοεί ο κανονισμός του Εφόρου Σωματείων.

 Θα λάβετε τον κατάλληλο σύνδεσμο για την Γενική Συνέλευση μετά από την ταυτοποίηση και έλεγχο των στοιχείων σας και τακτοποίηση της συνδρομής σας.
Τέλος θα σας παρακαλούσαμε την ώρα της τηλεδιάσκεψης το όνομα που θα εμφανίζεται να έχει την πιο κάτω μορφή : Αριθμός Μέλους –  Όνομα & Επίθετο ή Αρχικά Ονοματεπώνυμού  π.χ 623 – Μόνικα Παναγή  ή 623 – Μ.Π  , ώστε οι διαδικασίες να προχωρούν γρήγορα και να μην δημιουργηθεί περεταίρω καθυστέρηση.

Υπενθυμίζουμε ότι η Γενική Εκλογική Συνέλευση είναι ορισμένη για την 27η Δεκεμβρίου 2020 στην Πολύχρωμη Στέγη Νικοδήμου Μυλωνά 14,1070, Λευκωσία. Σε πιθανή ισχύ των περιοριστικών μέτρων η οργάνωση θα σας ενημερώσει για τυχών αλλαγές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστοσελίδας και άλλων μέσων.

Η συμμετοχή όλων μας στις συνελεύσεις της οργάνωσης είναι σημαντική και απαραίτητη για την ολοκλήρωση διαδικασιών απαραιτήτων από τον Έφορο Σωματείων αλλά και για την ανανέωση καταστατικού για λόγους εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της οργάνωσης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου

——————ENG*————————

Dear members,

According to the regulations of the Registrar’s Office, the following additional information is requested from our members: Full Name, ID Number, Date of Birth, Address, E-mail, Telephone for both an updated list of members and for the proper observance of attendance at the General Assembly [N.104 (I) / 2017 Article 18 (5) & Article 22 for forms Σ8 and Σ6 respectively]. Please send a copy of both sides of your identity card or passport or yellow slip  for identification purposes (ONLY to the email [email protected] )and please complete the form below.

Application for Participation in Accept LGBTI Cyprus 2020 Meetings:

https://forms.gle/BqNqMxVbXNqp7vPr5

Data Consent Form (english) FOR ANNUAL & URGENT CHAPTER & ELECTORAL ANNUAL MEETING.docx

Also, to facilitate the process of the Assemblies please as you have previously arranged your subscription through the following ways:
Members who do not know if they have their subscriptions paid up to 2020 can call the number: 99666883 to be informed of the amount of their debts and their member number.

Ways to arrange membership fees are:
1st: By deposit in the bank account of the organization in the Bank of Cyprus : account name ACCEPT LGBTI CYPRUS with number 357003346779 where in the description your membership number must be indicated.
2nd: By a direct transfer to the bank account of the organization with IBAN: CY89002001950000357003346779 SWIFT / BIC: BCYPCY2N and in the description your membership number must be indicated.
3rd: Via the organization’s website www.accept.cy in the ‘Support’ tab where payment by PayPal or card is selected by filling in the correct amount of your debts.

For all the above, proof of payment must be sent to [email protected] .All members who will renew until Saturday 19/12/2020 at 18:00 will receive information about the Annual General Meeting and the Urgent Chapter General Meeting as well as the proposed statutory changes and the link to participate in the Annual General Meeting and the Urgent Chapter General Meeting by e-mail.
Please be informed that the last day for renewal and validation of members is December 19th at 18:00.
As an additional measure to facilitate its members for the registration renewal process, next Saturday 19/12/2020 at the Rainbow House, 14, Nikodimou Mylona , 1070, Nicosia, the treasurer of the organization and members of the Board will be present from 9:30 to at 16:00 where payments can be made for member renewals. We remind you that during the process of renewing the registration of members with physical presence, it is necessary to use a mask and comply with all the measures against the COVID-19 pandemic, as well as to present an identity card or passport or yellow slip, to update information as required by the regulations.

You will receive the appropriate link for the General Assembly after the identification and verification of your details and the settlement of your subscription.

Finally, we would ask you at the time of the teleconference for the name that will appear to have the following format: Member Number – Name & Surname or Initials N, e.g., 623 – Monica Panayi or 623 – MP, so that the procedures proceed quickly and to prevent further delay.

We remind you that the General Election Meeting is scheduled for December 27th , 2020 at the Rainbow House, 14, Nikodimou Mylona ,1070, Nicosia. In the event of any restrictive measures, the organization will notify you of any changes via email, website, and other means.

The participation of all of us in the assemblies of the organization is important and necessary for the completion of necessary procedures by Registrar’s Office but also for the renewal of the Chapter for reasons of modernization of the way the organization is working.

Thank you in advance,

Accept LGBTI Cyprus