English Text Follows >

—————————-

Δώσε το Σύνθημα!

Το 8ο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Κύπρου πλησιάζει! Μόλις 3 μήνες απομένουν μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2022 και οι προετοιμασίες συνεχίζονται! Όπως και κάθε φορά, έτσι και φέτος, μπορείς κι εσύ να βάλεις το λιθαράκι σου, χαρίζοντάς μας λίγη από τη φαντασία και τη δημιουργικότητά σου! Πώς; Σκέψου το σύνθημα – σλόγκαν του φεστιβάλ και κέρδισε ένα hand-made σακίδιο, από το «A tote for Louiza».

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ 8ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Το σύνθημα (σλόγκαν) της φετινής διοργάνωσης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον βασικό στόχο του 8ου Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Κύπρου που για φέτος είναι: 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ

Από το 9 Δεκεμβρίου 2015 η Κύπρος έχει θεσμοθετήσει την Πολιτική Συμβίωση ως μέτρο επισημοποίησης της σχέσης ενός ομόφυλου ζευγαριού. Ήταν μια ημερομηνία ορόσημο για την οποία η Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου και οι εθελοντές της δούλεψαν μεθοδικά για χρόνια. 

Παρότι η Πολιτική Συμβίωση ήταν ένα πρώτο βήμα στην εξάλειψη διακρίσεων απέναντι στα ομόφυλα ζευγάρια, μέχρι σήμερα η Πολιτεία δεν έχει ανοίξει, ως όφειλε, την συζήτηση για την πλήρη ισότητα όλων των ζευγαριών και στο γάμο, με ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις και με πλήρη αναγνώριση των γάμων ομόφυλων ζευγαριών που τελούνται ήδη σε 31 χώρες στο εξωτερικό.

 Ήρθε η ώρα λοιπόν να ανοίξουμε, και επίσημα πλέον, αυτή τη συζήτηση δίνοντας τον χώρο μέσα από το 8ο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Κύπρου.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Το σύνθημα θα πρέπει:

– Να είναι στα Αγγλικά και να μεταφράζεται εύκολα στα ελληνικά και στα τουρκικά

– Να μην ξεπερνά τις τέσσερις [4] λέξεις, (ή πέντε [5] σε εξαιρετικές περιπτώσεις και δικαιολογημένα)

– Να μην περιέχει αρνητισμό και να μην προσβάλει άτομα ή θεσμούς.

– Να είναι ουδέτερο ως προς το φύλο

– Να είναι δυναμικό και έξυπνο και να απομνημονεύεται εύκολα

 

TΟ ΔΩΡΟ:

Μια μοναδική χειροποίητη τσάντα, από στιβαρό ύφασμα και λουριά ουράνιο τόξο, με τσέπες στο εξωτερικό και εσωτερικό μέρος της, σε μέγεθος κατάλληλο για όλες τις ανάγκες και δραστηριότητες (σχολείο, πανεπιστήμιο, εργασία, εκδρομές).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Η διαδικασία είναι ανοικτή σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή σε ομάδες προσώπων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

Με την ανακήρυξη του επικρατέστερου σλόγκαν η Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου λαμβάνει όλα τα πνευματικά δικαιώματα για την χρήση  του, ενώ έχει την ευχέρεια να το χρησιμοποιεί, δημοσιεύει, τροποποιεί, εκχωρεί ή μεταβιβάζει όπως κρίνει αναγκαίο χωρίς γεωγραφικό, χρονικό ή οποιοδήποτε άλλο περιορισμό. Ταυτόχρονα η Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου δεν είναι υποχρεωμένη να επιλέξει οποιαδήποτε από τις προτάσεις που θα παραληφθούν σε περίπτωση που καμία δεν κριθεί ικανοποιητική για την κάλυψη του στόχου του 8ου Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Κύπρου. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 05 Ιουλίου 2022, μέσω email στο info@accept.cy

 

—————————-

English Text

Give the Signal!

The 8th Cyprus Pride Festival is fast approaching! There are only 3 months left until September 25th, 2022, and the preparations are well underway. As every time, so this year, you too can do your bit by giving us a little of your imagination and your creativity! How? By coming up with the slogan of the Festival and as a reward, you could win a hand-made backpack from «A tote for Louiza».

 

SPECIFICATIONS

OBJECTIVE OF THE 8TH CYPRUS PRIDE FESTIVAL

 

The slogan of this year’s event should reflect the main objective of the 8th Cyprus Pride Festival, which for this year is to shed light on

– MARRIAGE EQUALITY

 

Since December 9, 2015, Cyprus has allowed Civil Unions as a measure to formalise the relationship of same-sex couples. It was a landmark date for which Accept – LGBTI Cyprus and its volunteers worked methodically for years.

Although Civil Union was a first step in eliminating discrimination against same-sex couples, to date the State has not opened, as it should, the debate on the full equality of all couples in marriage, with exactly the same rights and obligations and with full recognition of same-sex marriages already taking place in 31 countries abroad.

 So it’s time to open, officially now, this discussion by giving space for public debate through the 8th Cyprus Pride Festival.

GUIDELINES:

The slogan must:

Be in English and can be translated into Greek and Turkish without losing its meaning.

– Not exceed four [4] words (or five [5] exceptionally and justifiably)

– Does not contain negativity and doesn’t offend individuals or institutions.

– Be gender neutral 

– Be dynamic, intuitive and easy to remember

 

THE PRIZE:

A one-of-a-kind handmade backpack, made with durable fabric and rainbow straps, with pockets on the inside and outside, at the most convenient size for everyday use (school, university, work, leisure, outdoor excursions and activities). 

PARTICIPATION RIGHT:

The procedure is open to individuals or legal entities or groups of individuals.

COPYRIGHT:

With the proclamation of the prevailing slogan, Accept – LGBTI Cyprus receives all the copyright for its use, while it has the right to use, publish, modify, assign or transfer it as deemed necessary without geographical, temporal or any other restriction. At the same time Accept – LGBTI Cyprus is not obliged to choose any of the proposals that will be received in case none is considered satisfactory to meet the goal of the 8th Cyprus Pride Festival.

DEADLINE:

Proposals should be submitted by July 5th, 2022, via e-mail at info@accept.cy

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.