Voice(It) Out: Πρόσκληση σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση για Σχέδιο Δράσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα στην Κύπρο

—English Text Follows—

—-Türkçe Metin devamında —–

Έργο VoiceIt: Ενδυναμώνοντας τη φωνή της ΛΟΑΤΚΙ+
κοινότητας στην πολιτική

Voice(It) Out: Πρόσκληση σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση για Σχέδιο Δράσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+
Δικαιώματα στην Κύπρο (μέχρι 04/06/2021)

Η Accept-ΛΟΑΤΙ Κύπρου ανακοινώνει τη διεξαγωγή ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης για την κατάρτιση
Σχεδίου Δράσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα στην Κύπρο. Tο Σχέδιο Δράσης αποσκοπεί στην καταγραφή
των βασικότερων κινήσεων που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+
δικαιωμάτων στην Κύπρο, και να θέσει μία βάση για διαβούλευση με όλους τους πολιτικούς και
κοινωνικούς φορείς ως προς την υιοθέτηση μιας Εθνικής Στρατηγικής για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα.

Το προσχέδιο του Σχεδίου Δράσης έχει καταρτιστεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «VoiceIt:
Ενδυναμώνοντας τη φωνή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην πολιτική», το οποίο χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα REC (849107) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο VoiceIt, έχει στόχο την ενδυνάμωση και
ενίσχυση της συμμετοχής και της εκπροσώπησης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτική και στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων.

Στο πλαίσιο του έργου, έχει συσταθεί διαθεματική Ομάδα Εργασίας Εθνικών Προτεραιοτήτων, η οποία
ανέλαβε την ετοιμασία και την προώθηση ενός Σχεδίου Δράσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα. Στην Ομάδα
συμμετέχουν εκπρόσωποι της οργάνωσης Accept-ΛΟΑΤΙ Κύπρου, εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών
κομμάτων, εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και εκπρόσωποι άλλων
θεσμών. Όραμά μας είναι μια κοινωνία που διασφαλίζει ότι κανένα άτομο δεν υφίσταται διακρίσεις με
βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα και την έκφραση του φύλου και τα
χαρακτηριστικά φύλου του.

Το προσχέδιο του Σχεδίου Δράσης είναι διαθέσιμο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα στον
ακόλουθο σύνδεσμο: Σχέδιο Δράσης.

Η Accept-ΛΟΑΤΙ Κύπρου καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα, αλλά και οργανωμένους φορείς που
εργάζονται για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συμμετέχουν στη διαβούλευση και να
καταθέσουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταγράψουν εισηγήσεις και σχόλια στο έγγραφο που βρίσκεται σε
αυτόν τον σύνδεσμο και να τα υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
μέχρι και τις 4 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο, μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
[email protected] , τηλ. 22253273.

Το έργο VoiceIt στην Κύπρο υλοποιείται από την Accept-ΛΟΑΤΙ Κύπρου, ενώ συντονιστής του είναι το Κέντρο Κοινωνικής
Δράσης και Καινοτομίας – ΚΜΟΠ (Ελλάδα) με εταίρους τους οργανισμούς Anziani e non Solo Society Cooperativa Sociale
(Ιταλία) και το Ερευνητικό Ινστιτούτο για Κοινωνική Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UNRISD)
——-

VoiceIt Project: Empowering the voice of LGBTQI+ community
in politics

Voice(It) Out: Invitation to an open public consultation for LGBTQI+ Rights Action Plan in Cyprus
(until 04/06/2021)

Accept-LGBTI Cyprus announces the holding of an open public consultation for the preparation of an
Action Plan for the LGBTQI+ rights in Cyprus. The Action Plan aims to record the key actions required to
ensure the protection of LGBTQI+ rights in Cyprus, and to set a basis for consultation with all the political
and social actors towards the adoption a National Strategy for the LGBTQI+ rights.

The draft Action Plan has been prepared in the framework of the European project “VoiceIt:
Empowering the voice of the LGBTQI+ community in politics”, which is funded by REC (849107) program
of the European Union. VoiceIt project aims to empower and enhance the participation and
representation of LGBTQI+ individuals in politics and the decision-making process.

Within the framework of the project, an interdisciplinary National Priorities Working Group has been
appointed, which undertook the preparation and promotion of the Action Plan for LGBTQ+ Rights. The
Group includes representatives of civil society organizations, as well as representatives of other
institutions. Our vision is a society that ensures that no individual will face discrimination on the basis of
sexual orientation, gender identity and expression and characteristics.

The draft Action Plan is available in Greek and English at the following link: Action Plan.

Accept LGBTI Cyprus invites all the interested individuals, as well as organized bodies working in the
protection of human rights to participate in the consultation and to submit their views and suggestions.

Those interested can record suggestions and comments in the document that can be found at the link
hereby and submit them to the email address [email protected] until the 4th of June
2021.

For more information regarding the project, you may contact via email at [email protected] or
telephone at 22253273.

VoiceIt project is implemented in Cyprus by Accept LGBTI Cyprus, while its coordinator is the Centre for Social Action and
Innovation – KMOP (Greece) with partners Anziani e non Solo Society Cooperativa Sociale (Italy) and the United Nations
Research Institute for Social Development (UNRISD).

——

AÇIK ÇAĞRI

 

Kıbrıs’ta LGBTQI+ haklarına yönelik bir Eylem Planının hazırlanması için Halkın Katılımına AÇIK ÇAĞRI.

 

Avrupa Programı VoiceIt’in çalışmasının bir parçası olarak, Accept-LGBTI Kıbrıs, tüm ilgili tarafları ve insan haklarının korunması için çalışan örgütlü organları, Kıbrıs’ta LGBTQI+ için bir Eylem Planı oluşturmak adına açık bir istişareye katılmaya ve bu kararın hazırlanması için görüş ve önerilerini sunmaya davet ediyor.

 

Eylem Planı, Kıbrıs’ta LGBTQI+ haklarının korunmasını sağlamak için gereken kilit eylemleri kaydetmeyi ve LGBTQI+ hakkı için ulusal bir stratejinin benimsenmesine yönelik tüm siyasi ve sosyal aktörlerle istişare için bir temel oluşturmayı amaçlıyor.

 

İlgilenenler öneri ve yorumlarını https://rb.gy/brbmut linkinde yer alan belgeye kaydederek 4 Haziran 2021 Cuma gününe kadar [email protected] e-posta adresine iletebilirler.